REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
AKADEMIA PRAWNIKA IT

PARAGRAF 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE i DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kurs.umowywit.pl/akademia-prawnika-it/ funkcjonującego w ramach Serwisu umowywit.pl, którego regulamin dostępny jest pod adresem: https://umowywit.pl/regulamin/. Każdy Kupujący jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają znaczenie nadane w regulaminie serwisu internetowego umowywit.pl, chyba że poniższe definicje stanowią inaczej:
  • Konto – konto internetowe Kupującego zakładane przez Operatora Serwisu wraz z zawarciem Umowy, umożliwiające Kupującemu korzystanie z Pakietu.
  • Kupujący– Klient składający Zamówienie i dokonujący zakupu Produktów w Sklepie. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • Szkolenie/Akademia – dostępne w ramach wybranego Pakietu treści szkoleniowe w zakresie uzależnionym od wybranego Pakietu oraz określonym w treści Sklepu.
  • Okres Rozliczeniowy – okres przez który Kupujący jest uprawniony do korzystania z Pakietu. Informacje na temat długości Okresu Rozliczeniowego w ramach danego Zamówienia dostępne są podczas składania Zamówienia.
  • Operator Serwisu – Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852943, NIP: 1182211564, będąca operatorem Serwisu oraz operatorem Sklepu;
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
  • Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu umowywit.pl dostępny pod adresem: https://umowywit.pl/regulamin/. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu;
  • Sklep – prowadzony przez Operatora Serwisu w ramach Serwisu, sklep internetowy za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć Pakiet.
  • Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych będących częścią Pakietu  zawierana na odległość pomiędzy Operatorem Serwisu a Kupującym za pośrednictwem Serwisu;
  • Pakiet  – wariant subskrypcji uprawniający do korzystania z zawartości Szkolenia.
  • Zamówienie – dokonywane za pośrednictwem Serwisu, oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności wariant Pakietu.
 3. W ramach Sklepu Operator Serwisu umożliwia Klientowi nabycie Pakietu.

 

PARAGRAF 2
DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu nabycia Pakietu, należy dokonać Zamówienia.
 2. Aby dokonać Zamówienia, Kupujący powinien spełnić obowiązki znajdujące się w treści Serwisu w tym w szczególności, wybrać interesujący go wariant Pakietu, wypełnić dedykowany formularz, zaakceptować Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności oraz regulamin Dostawcy Usług Płatniczych oraz kliknąć ikonę potwierdzającą Zamówienie.
 3. Wraz z kliknięciem ikony „Zamawiam i płacę” następuje złożenie Zamówienia oraz następuje przekierowanie na stronę internetową Dostawcy Usług Płatniczych w celu dokonania płatności za Pakiet.
 4. Po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności przez Kupującego, dochodzi do zawarcia Umowy oraz założenia Konta.
 5. Realizacja Umowy następuje po otrzymaniu płatności, poprzez umożliwienie Kupującemu dostępu do Konta poprzez wysłanie na adres mailowy Kupującego podany podczas dokonywania Zamówienia linku dedykowanego do ustanowienia hasła do Konta oraz aktywacji Konta. W ramach Umowy, Operator Serwisu wyśle na adres mailowy Klienta również link z zaproszeniem do grupy Operatora Serwisu na platformie Discord, która umożliwi pełne skorzystanie z zawartości Szkolenia.
 6. Podczas ustanawiania hasła Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 8. Korzystanie z zawartości Szkolenia odbywa się w ramach Konta po zalogowaniu na Konto.
 9. O ile z opisu Szkolenia zamieszczonego w Serwisie nie wynika inaczej:
  a) przy korzystaniu z Konta może być konieczne połączenie z Internetem;
  b) do korzystania z zawartości Szkolenia może być konieczne skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania np. Adobe Acrobat Reader lub Microsoft Media Player.

 

PARAGRAF 3
ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Cena podana przy Pakiecie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Pakiety kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 4. Płatności są obsługiwane przez Dostawcę Usług Płatniczych. Zasady i warunki świadczenia usług przez Dostawcę Usług Płatniczych dostępne są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.

 

PARAGRAF 4
CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Okresu Rozliczeniowego. Kupujący może przedłużyć Umowę o kolejne Okresy Rozliczeniowe. W tym celu Kupujący skontaktuje się z Operatorem Serwisu.
 2. Kupujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie. Klient informuje Operatora Serwisu o rozwiązaniu Umowy przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Operatora Serwisu: lukasz@umowywit.pl
 3. Jeżeli Kupujący rozwiązuje Umowę, nie przysługuje mu zwrot opłaty za opłaconą a niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 4. Operator Serwisu jest uprawniony do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. O rozwiązaniu Umowy Operator Serwisu poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanej przez Kupującego podczas zawierania wypowiadanej umowy. Rozwiązanie Umowy przez Operatora Serwisu uprawnia Kupującego do żądania zwrotu opłaty za opłaconą a niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 5. Operator Serwisu jest również uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w paragrafie 13 ust. 4 Regulaminu Serwisu. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zwrot Kupującemu opłaty za opłaconą a niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego nie przysługuje.

 

PARAGRAF 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Serwisu dopuszcza możliwość skierowania na drogę postępowania mediacyjnego sporów z Klientem wynikłych w wyniku zawartych umów o dostarczenie treści cyfrowych na odległość.
 2. Kupujący będący konsumentem w dochodzeniu roszczeń ma prawo zwrócić się  do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, a także skierować wniosek do inspektora Inspekcji Handlowej. Kupujący będący konsumentem może  skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności wyczerpania lub modyfikacji koncepcji biznesowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania Kupującego o zmianach. Operator Serwisu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Kupujących o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy przypisany do Konta.
 4. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, jest uprawniony do rozwiązania Umowy z Operatorem Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Operatora Serwisu o zmianie Regulaminu na zasadach określonych w paragrafie 4 ust. 2. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Serwisu nie będzie dozwolone. Brak oświadczenia w formie i w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub dalsze korzystanie przez Kupującego z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
 5. Jeżeli w danym momencie Operator Serwisu nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Kupującym.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2023 r.