Koszyk

Klauzule zakazu konkurencji dla programistów na rynku IT podyktowane są walką software house’ów o najlepszych pracowników. Drugim powodem stosowania tego typu postanowień umownych jest chęć ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa przed kluczowymi konkurentami.

W poprzednim artykule opisywałem kwestie związane z zakazem konkurencji stosowanym wobec pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się jak definiować tajemnicę przedsiębiorstwa i jakie warunki musisz spełnić jako właściciel software house’u aby była ona prawnie chroniona.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Kwestię tajemnicy przedsiębiorstwa reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nią poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć informacje:

  1. techniczne, 
  2. technologiczne, 
  3. organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
  4. inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

Musisz jednak pamiętać o kilku warunkach. Po pierwsze aby powyższe informacje można było traktować jako informacje poufne to koniecznie jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie mogą być powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Po drugie aby wymienione wyżej informacje można było traktować jako informacje poufne to podjęcie przez firmę należytych starań aby utrzymać je w poufności.

Po trzecie ww. informacje muszą mieć wartość gospodarczą. Często ciężko taką wartość uchwycić. Przyjmuje się jednak, że dana informacja ma wartość gospodarczą gdy jej ujawnienie wpływa na wartość przedsiębiorstwa, którego tak informacja dotyczy lub gdy jej ujawnienie spowoduje wymierną szkodę dla tego przedsiębiorcy. 

Jak widzisz, definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest bardzo szeroka. Uznaje się także, że powinno się ją tak interpretować. W konsekwencji w zasadzie każda informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jako klasyczny przykład tajemnicy przedsiębiorstwa można podać know-how. Ale tajemnicą mogą być także mniej oczywiste informacje. Do takich można zaliczyć np. informacje o nieudanych próbach badań. Dostęp do takich informacji może konkurencyjnej firmie ułatwić tworzenie własnych rozwiązań – będzie już wiedziała co nie działa na podstawie nieudanych prób innej firmy.

Tajemnica przedsiębiorstwa a umowa o zachowaniu poufności

Tajemnica przedsiębiorstwa wiąże się z umową o zachowaniu poufności. Można powiedzieć, że większość definicji informacji poufnych zawartych w umowach o zachowaniu poufności (NDA) opiera się na definicji tajemnicy przedsiębiorstwa z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W praktyce jednak umowy o zachowaniu poufności starają się ją rozszerzać lub precyzować np. o informacje charakterystyczne dla danej branży. 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w Kodeksie cywilnym

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest jedynym aktem prawnym, którym możesz posiłkować się przy tworzeniu strategii ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa. Warto abyś zwrócił uwagę na Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 721 jeżeli w toku negocjacji udostępniłeś informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W przypadku ujawnienia możesz domagać się naprawienia szkody.

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

Łukasz Kulicki

Autor: Łukasz Kulicki

Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu