Koszyk

W Polsce działa obecnie niespełna 150 tysięcy podmiotów z sektora IT. Z ich usług korzystają przedsiębiorcy operujący w wielu branżach, od przemysł ciężki i produkcję, przez transport, spedycję i logistykę, aż po świadczenie usług zdrowotnych. Wartość danych z którymi pracują programiści często jest bardzo wysoka, więc warto rozważyć wykupienie stosownej polisy. Jak powinno wyglądać ubezpieczenie OC dla programisty?

Na czym polega ubezpieczenie OC programisty i kto może z niego skorzystać?

Choć ubezpieczenie usług informatycznych nadal stanowi dosyć rzadko stosowany produkt ubezpieczeniowy, na jego wprowadzenie do oferty decyduje się coraz więcej towarzystw. Oczywiście praca programisty nie przyczyni się bezpośrednio do wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu (choć jest to możliwe w przypadku programowania urządzeń AI). Nieumiejętne zarządzanie ogromną ilością danych może jednak doprowadzić do bardzo wysokich strat biznesowych oraz wizerunkowych przedsiębiorstwa.

Z tego względu, choć obowiązujące przepisy nie wyróżniają obowiązkowego ubezpieczenia OC programistów, decyduje się na to wielu specjalistów. Wykupienia polisy mogą wymagać software house’y, które nawiązują współpracę ze specjalistą oraz indywidualni klienci, jest to więc silna karta przetargowa w negocjacjach.

Zasadniczą zaletą wykupienia polisy OC jest możliwość przeniesienia obowiązku naprawienia szkody z przedsiębiorcy na firmę ubezpieczeniową. Dla profesjonalisty oznacza to bezpieczeństwo, a dla jego kontrahentów gwarancję wypłacalności. W przypadku braku polisy za ewentualne błędy odpowiada sam przedsiębiorca. Oczywiście może on usiłować zredukować to ryzyko, np. poprzez rejestrację jednoosobowej spółki z o.o. zamiast JDG, jednak do pewnego stopnia zawsze będzie ono występowało.

Z ubezpieczenia skorzystają zarówno programiści (front-end i back-end), administratorzy systemów, testerzy (zwykli oraz penetracyjni) czy twórcy aplikacji.

Jakie ryzyko obejmuje ubezpieczenie OC dla programisty?

Aby polisa OC była skuteczna, powinna zabezpieczać od ryzyk typowych dla zakresu obowiązków danego specjalisty. W przypadku ubezpieczeń w IT ochrona może obejmować np.:

 • wprowadzenie do sieci szkodliwego oprogramowania, które wyrządziło szkody w danych zleceniodawcy;
 • przypadkowe usunięcie lub modyfikację zapisów w systemie;
 • nieprawidłowe świadczenie usług, co doprowadziło do upośledzenie podstawowych funkcji systemu;
 • zaniedbanie konserwacji systemu, wskutek czego został on narażony na ataki ze strony osób trzecich;
 • stworzenie niedziałającego w sposób prawidłowy oprogramowania;
 • dopuszczenie się opóźnienia w realizacji projektu;
 • przygotowanie oprogramowania, które powoduje naruszenie obowiązujących przepisów, np. w zakresie ochrony danych osobowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jeżeli w trakcie świadczenia usług dojdzie do wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego z winy programisty, będzie on mógł przekierować roszczenia finansowe do zakładu ubezpieczeń. Ochrona udzielana jest na okres 12 miesięcy, a po tym czasie można ją przedłużyć.

Jak wyliczana jest wysokość składki?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy przede wszystkim od rozmiarów prowadzonej działalności. Im więcej kontrahentów ma dana firma oraz im wyższe są wartości podpisywanych kontraktów, tym więcej będzie kosztowała składka.

Wpływ na cenę ubezpieczenia ma zadeklarowana suma ubezpieczenia, czyli górna granica finansowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń niezależnie od realnej wysokości szkody. Ważne jest też, czy granica ta dotyczy wszystkich naruszeń w danym okresie, czy każdego uchybienia z osobna. Dodatkowo płatne mogą być klauzule poszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela, np. o szkody wyrządzone przez podwykonawców lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Na roczną składkę wpływ ma również generowanie przychodu z działalności prowadzonej poza terytorium Polski oraz na rzecz kontrahentów mających siedzibę w innym kraju niż Polska.

W praktyce wysokość OC może wahać się od około 1 tysiąca złotych przy minimalnym zakresie do kilku tysięcy złotych (5-7 tysięcy zł) w przypadku dużych firm, które realizują kontrakty na wysokie kwoty.

Na co warto zwrócić uwagę w treści OWU ubezpieczenia programisty?

Oferty poszczególnych zakładów ubezpieczeń w zakresie oferowanej ochrony różnią się między sobą. Niekiedy też ubezpieczający ma możliwość wyboru dodatkowych klauzul, które mogą okazać się pomocne, choć wpływają na wysokość składki. Na jakie elementy polisy należy zwrócić szczególną uwagę?

Zakres wyłączeń odpowiedzialności

Każda polisa chroni przed wymienionymi w OWU zdarzeniami szkodowymi. Jeżeli jednak w toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel uzna, że dany rodzaj szkody nie jest objęty odpowiedzialnością, odmówi wypłaty świadczenia. Im zakres wyłączeń jest węższy, tym droższa będzie składka z tytułu wykupienia polisy. Do typowych sytuacji za które zakład ubezpieczeń nie przyjmuje odpowiedzialności zalicza się zazwyczaj:

 • szkody wyrządzone z winy umyślnej;
 • szkody będące wynikiem nałożonej kary umownej lub niezapłaconego zobowiązania podatkowego;
 • roszczenia wynikające z awarii systemów mechanicznych, przerwy w dostawie prądu;
 • szkody powiązane z usługami IT w ramach systemów płatniczych oraz scoringowych, internetowych platform do tradingu oraz oprogramowania użytkowanego przez instytucje finansowe.

Warto ustalić czy ubezpieczyciel przewiduje możliwość poszerzenia zakresu ochrony poprzez objęcie ubezpieczeniem również sytuacji wyłączonych spod ochrony za dodatkową opłatą. Nie w każdym przypadku będzie to możliwe, ale zwłaszcza duże software house’y mogą rozważyć wykupienie możliwie najszerszego zakresu zabezpieczenia.

Franszyza redukcyjna a franszyza integralna

Kolejnym mechanizmem, który zmierza do ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest klauzula franszyzy redukcyjnej lub integralnej. Choć franszyza nie występuje w OC obowiązkowych, można ją spotkać z polisach dobrowolnych.

Franszyza redukcyjna to inaczej udział własny w szkodzie. Zakłada ona, że zakład ubezpieczeń pokryje szkodę dopiero od pewnego pułapu, ale część odpowiedzialności pozostanie przy ubezpieczającym. Dla przykładu, franszyza redukcyjna określona na 10% przy szkodzie w wysokości 50 tysięcy złotych oznacza, że sprawca szkody pokryje z własnych środków kwotę 5 tysięcy złotych, a ubezpieczyciel pozostałe 45 tysięcy złotych.

Z kolei franszyza integralna to określona kwotowo wartość poniżej której zakład ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Jeżeli została ona określona na kwotę 1000 zł, za roszczenia poszkodowanych do kwoty 1000 zł włącznie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela

Aspektem na który warto zwrócić uwagę są również obowiązki formalne ubezpieczającego względem zakładu ubezpieczeń dotyczące m.in. sposoby zgłoszenia szkody, dokumentacji zdarzenia czy terminu na przekazanie informacji o zdarzeniu. Wprawdzie ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia wyłącznie z tego względu, że ubezpieczający dokonał zgłoszenia w inny sposób niż przewidziany w OWU albo nie udokumentował wszystkich dowodów. Może to jednak doprowadzić do przedłużenia postępowania likwidacyjnego, a być może nawet obniżenia świadczenia.

Czy programista powinien wykupić ubezpieczenie OC?

Z uwagi na stopień skomplikowania prac, jaki realizują specjaliści z sektora IT, wykupienie polisy od odpowiedzialności zawodowej wydaje się dobrym pomysłem. Ubezpieczenie skutecznie chroni przed ryzykiem osobistej odpowiedzialności w razie błędu, ponieważ ryzyko pokrycia wyrządzonej szkody przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

Dobór ubezpieczenia powinien uwzględniać specyfikę wykonywanego zawodu. Projektant oprogramowania styka się na co dzień z innymi ryzykami niż np. konsultant IT. Zbyt wąska ochrona sprawi, że może dojść do zdarzenia, za które ubezpieczyciel odmówi przyjęcia odpowiedzialności. Z kolei ochrona nadmiernie szeroka pociągnie za sobą zbyt dużą wysokość składki.

Specjaliści, którzy chcieliby się ubezpieczyć, ale nie są pewni na jakie parametry oferty zakładu ubezpieczeń zwrócić uwagę mogą rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej z doświadczeniem w obsłudze podmiotów z sektora IT.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu