Umowa licencyjna na oprogramowanie [PL/EN]

249,00 399,00  (z VAT)

Szablon umowy licencji na korzystanie z oprogramowania.  Wzór umowy licencji może być wykorzystywany jako niezależna umowa lub też jako załącznik do umowy wdrożeniowej. Można ją użyć także w sytuacji gdy projekt IT był realizowany bez umowy.

Z szablonu mogą korzystać zarówno zamawiający jak i wykonawcy (software house’y i programiści freelancerzy). Szablon zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie licencji, tj:

 1. opis przedmiotu umowy,
 2. klauzulę dotyczącą udzielenia licencji i zasad korzystania z oprogramowania,
 3. zakres terytorialny i czasowy,
 4. klauzulę dotyczącą wyłączności
 5. opis pól eksploatacji,
 6. klauzulę dotyczącą udzielania sublicencji,
 7. odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych,
 8. wynagrodzenie,
 9. wypowiedzenie.

Umowa została opatrzona moimi komentarzami i jest w pełni edytowalna. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji dokumentów. Umowa jest gotowa do natychmiastowego zastosowania i została przetestowana przez dziesiątki moich klientów.

Wzór umowy dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wariant EN zawiera wzór umowy w języku angielskim. Istnieje możliwość zakupu obu wersji językowych – należy wybrać wariant produktu PL+EN.

Pamiętaj, że jest to ustandaryzowany wzór dokumentów, który może wymagać zmian uwzględniających Twoją specyficzną sytuację. Jeśli interesuje Cię indywidualne przygotowanie dokumentów szytych na miarę napisz do mnie – lukasz@umowywit.pl

Umowa licencyjna – wzór z omówieniem

Umowy na wykonanie jakiegoś programu komputerowego, systemu lub aplikacji najczęściej zawierają postanowienia dotyczące własności intelektualnej, np. udzielenia licencji do korzystania z oprogramowania.

Jednak realizacja projektów IT niekiedy rozpoczynana jest bez podpisania oficjalnej umowy. Wobec tego często dochodzi do sytuacji gdy już po realizacji przedmiotu umowy strony postanawiają podpisać dokument potwierdzający udzielenie licencji. Co powinno znaleźć się w modelowej umowie licencji? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

 1. opisaniu utworów, w stosunku do których dochodzi do udzielenia licencji,
 2. oświadczeniu wykonawcy, że jest autorem utworów, do których udzielana jest licencja
 3. określeniu pól eksploatacji, w zakresie których dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 4. okresie obowiązywania licencji,
 5. wyłączności lub jej braku,
 6. gwarancji i uaktualnieniach,
 7. liczbie stanowisk i możliwości udzielania sublicencji
 8. wdrożeniu i usługach wsparcia
 9. postanowieniu o wynagrodzeniu.

Opis utworów w umowie licencyjnej

Aby wiedzieć na korzystanie z jakich utworów udzielana jest licencja najpierw te utwory w jakiś sposób oznaczyć. Jeśli ma to być jeden utwór nie ma przeszkód aby opisać go bezpośrednio w umowie. Jeśli jednak utworów jest więcej lub jest to jeden utwór o skomplikowanej specyfikacji (jak np. program komputerowy, aplikacja, system) warto stworzyć oddzielny załącznik. Dzięki temu umowa będzie bardziej przejrzysta. 

Oświadczenie wykonawcy o autorstwie utworu

Standardowym postanowieniem w umowie licencji jest oświadczenie licencjodawcy o tym, że to jemu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu lub też na innej podstawie może rozporządzać tym utworem. Jest to zabezpieczenie licencjobiorcy na wypadek roszczeń osób trzecich i rodzi odpowiedzialność po stronie licencjodawcy na wypadek gdyby jego oświadczenie okazało się nieprawdziwe.

Pola eksploatacji

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa licencji powinna wskazywać na jakich polach eksploatacji ta licencja jest udzielana. Nie wystarczy wskazać, że np. udziela się licencji na “wszystkich możliwych polach eksploatacji”. Trzeba je wyraźnie wymienić w umowie.

Okres licencji

Umowa licencji powinna wskazywać także okres obowiązywania licencji oraz zasady jej wypowiadania. Ważne przy tym jest to, że licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Wyłączność lub brak wyłączności

Licencja może być udzielona w dwojaki sposób. Albo jako licencja wyłączna albo niewyłączna. W przypadku gdy umowa licencji nic na ten temat nie wspomina uważa się, że licencja została udzielona jako licencja niewyłączna.

Gwarancja i aktualizacje oprogramowania

W przypadku udzielania licencji na utwór w postaci programu komputerowego warto także wskazać czy licencjodawca udziela jakiejkolwiek gwarancji na oprogramowanie czy też licencjobiorca musi radzić sobie z usterkami samodzielnie. Istotnym postanowieniem w umowie licencji na korzystanie z oprogramowania może być także to czy licencjodawca ma dostarczać licencjobiorcy aktualizacje oprogramowania czy też aktualizacje te będą dodatkowo płatne.

Liczba stanowisk i sublicencje

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania powinna także wskazywać czy licencjobiorca może z niego korzystać na jednym czy też na wielu stanowiskach. Dodatkowo warto doprecyzować w umowie czy licencjobiorca może udzielać sublicencji innym podmiotom, np. w ramach jednej grupy kapitałowej, czy też nie. 

Wdrożenie i usługi wsparcia

W niektórych przypadkach instalacja lub wdrożenie licencjonowanego oprogramowania może być na tyle skomplikowane, że licencjobiorca nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie. Wobec tego istotne jest aby wskazać w umowie licencji czy wdrożenie oprogramowania jest objęte umową czy też nie. 

Dodatkowo umowa licencji może przewidywać swojego rodzaju usługi wsparcia i utrzymaniowe (SLA) przez okres obowiązywania licencji.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa licencji powinna wskazywać czy licencja jest udzielana za opłatą jednorazową czy też za opłatą cykliczną naliczoną np. co miesiąc, kwartał itd.

Informacje dodatkowe

Wersja językowa

EN, PL, PL+EN