Umowa o body leasing [PL/EN]

399,00 599,00  (z VAT)

Wzór umowy na body leasing, której przedmiotem jest oddelegowanie programistów do pracy pod nadzorem klienta. Z szablonu mogą korzystać zarówno zamawiający jak i wykonawcy (software house’y i programiści freelancerzy).

Szablon zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie body leasingu. Umowa została opatrzona moimi komentarzami i jest w pełni edytowalna. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji dokumentów. Umowa jest gotowa do natychmiastowego zastosowania i została przetestowana przez dziesiątki moich klientów. Komplet dodatkowych informacji znajdziesz poniżej, w rozszerzonym opisie.

Wzór umowy dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wariant EN zawiera wzór umowy w języku angielskim. Istnieje możliwość zakupu obu wersji językowych – należy wybrać wariant produktu PL+EN.

Pamiętaj, że jest to ustandaryzowany wzór umowy, który może wymagać zmian uwzględniających Twoją specyficzną sytuację. Jeśli interesuje Cię indywidualne przygotowanie umowy szytej na miarę napisz do mnie – lukasz@umowywit.pl

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Umowa o body leasing w IT

Umowa body leasingu jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych umów w branży IT. Z jednej strony pozwala ona na elastyczne dobranie zespołu na rzecz zamawiającego, a z drugiej ogranicza odpowiedzialność wykonawcy jedynie do kwestii związanych z kompetencjami dostarczonych specjalistów (np. programistów lub specjalistów od UX) oraz ich obsługą kadrowo-płacową i dostępnością. W takiej umowie tworzy się relacja, w której to zamawiający nadzoruje prace specjalistów, biorąc odpowiedzialność za efekt prac. Nie musisz się jednak martwić o wszelkie kwestie organizacyjne, z rekrutacją włącznie.

Elementy umowy na body leasing IT

Co powinno znaleźć się w modelowej umowie body leasingu? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

  1. dobrym określeniu przedmiotu umowy,
  2. opisaniu zasad współpracy,
  3. wskazaniu zasad wyliczania wynagrodzenia,
  4. ew. określeniu zasad odpowiedzialności i kar umownych,
  5. postanowieniu dot. własności intelektualnej,
  6. postanowieniu o poufności,
  7. postanowieniu o zakazie zatrudniania pracowników firmy body leasingowej,
  8. postanowieniu o ochronie danych osobowych,

Przedmiot umowy body leasingowej

Przedmiotem umowy body leasingu jest oddelegowanie na rzecz Zamawiającego programistów (lub innych specjalistów) do wykonywania prac, o ustalonych wcześniej kompetencjach i na określony czas ustalany zazwyczaj na podstawie odrębnego zamówienia lub załącznika. Co ważne programiści w tym modelu współpracy wykonują prace pod nadzorem Zamawiającego.

Wykonawca powinien w przedmiocie umowy zobowiązać się do realizacji wszystkich czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową dostarczanych specjalistów na rzecz zamawiającego. Powinien także sprawować nadzór nad tym, aby zapewnić ciągłość wykonywania prac.

Zasady współpracy w umowie body leasingowej

W tym punkcie umowy na body leasing strony mogą ustalić zasady postępowania w zakresie wymiany programistów przez wykonawcę (np. w sytuacji choroby, zdarzeń losowych lub odejścia programisty z pracy), zasady komunikacji pomiędzy stronami, oraz zasady składania zamówień na poszczególnych specjalistów.

Wynagrodzenie w umowie body leasingowej

W tym elemencie umowy body leasingowej strony powinny jasno określić na jakich zasadach będą dokonywały rozliczeń. Chodzi oczywiście m.in. o ustalenie wysokości stawki godzinowej lub dziennej za pracę danego specjalisty. Zamawiający zazwyczaj płaci więc na rzecz wykonawcy wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów zamówionych godzin prac danego specjalisty, oraz jego stawki godzinowej.

Odpowiedzialność i kary umowne w umowie body leasingowej

Ta część umowy jest bardzo ważna szczególnie dla wykonawców (tj. firm body leasingowych) z uwagi na to, że w klasycznym bidy leasingu wykonawca nie odpowiada za efekt prac swoich specjalistów i nie sprawuje nadzoru merytorycznego nad ich pracą.

Dlatego dobrze jest wprost wskazać, że wykonawca nie udziela gwarancji na prace powstałe w wyniku realizacji umowy, nie odpowiada za te prace oraz nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez wyniki tych prac.

Własność intelektualna w umowie body leasingowej

Standardową klauzulą w umowach body leasingowych jest postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych przez programistów. Firma body leasingowa powinna więc zadbać aby takie prawa otrzymywać od swoich programistów aby następnie móc je skutecznie przenieść na zamawiającego. Więcej o własności intelektualnej możesz przeczytać w tym artykule

Poufność i zakaz zatrudniania i dane osobowe w umowie body leasingowej

Jeśli strony nie podpisały odrębnej umowy o zachowaniu poufności należy zadbać o tę kwestię w treści umowy na body leasing, tj. wskazać co strony rozumieją poprzez informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wskazać zasady zachowania poufności i ew. wyłączenia o tego zobowiązania. 

Z uwagi na to, że kluczowym zasobem każdej firmy zajmującej się body leasingiem są jej specjaliści, zamawiający zazwyczaj zobowiązuje się do niezatrudniania na jakiejkolwiek podstawie personelu wykonawcy przez ustalony okres.

Umowa na body leasing powinna także precyzować zasady ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Wersja językowa

PL, EN, PL+EN