Umowa o świadczenie usług programistycznych [PL/EN]

599,00 799,00  (z VAT)

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 599,00 

Szablon umowy na świadczenie usług programistycznych w modelu umowy zlecenia. Znajdzie zastosowanie przy realizacji wszystkich projektów IT, w których strony nie znają końcowego rezultatu prac i rozliczają się na podstawie przepracowanego czasu (time and material).

Z szablonu mogą korzystać zarówno zamawiający jak i wykonawcy (software house’y i programiści freelancerzy). Szablon zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie na świadczenie usług programistycznych. Umowa została opatrzona moimi komentarzami i jest w pełni edytowalna. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji dokumentów. Umowa jest gotowa do natychmiastowego zastosowania i została przetestowana przez dziesiątki moich klientów.

Wzór umowy dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wariant EN zawiera wzór umowy w języku angielskim. Istnieje możliwość zakupu obu wersji językowych – należy wybrać wariant produktu PL+EN.

Pamiętaj, że jest to ustandaryzowany wzór umowy, który może wymagać zmian uwzględniających Twoją specyficzną sytuację. Jeśli interesuje Cię indywidualne przygotowanie umowy szytej na miarę napisz do mnie – lukasz@umowywit.pl

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Umowa B2B programista wzór

Umowa o świadczenie usług programistycznych jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych umów w branży IT. Jest to umowa starannego działania (umowa zlecenia), w której wykonawca nie odpowiada za efekt prac, a za profesjonalne, rzetelne i staranne świadczenie usług IT. Wykonawca odpowiada przy tym za całą merytoryczną i organizacyjną część projektu realizowanego dla klienta, tj. musi czuwać nad dobrym dobraniem zespołu, za który odpowiada, nad harmonogramem prac i współdziałaniem z zamawiającym. Z drugiej strony zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w cyklach miesięcznych. W zamian za to w każdej chwili może umowę wypowiedzieć, dzięki czemu zyskuje elastyczność, której nie ma w standardowych umowach wdrożeniowych.

Elementy umowy na świadczenie usług programistycznych

Co powinno znaleźć się w modelowej umowie na świadczenie usług programistycznych? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

  1. dobrym określeniu przedmiotu umowy,
  2. opisaniu zasad współpracy,
  3. wskazaniu zasad wyliczania wynagrodzenia,
  4. ew. określeniu zasad odpowiedzialności i kar umownych,
  5. postanowieniu dot. własności intelektualnej,
  6. postanowieniu o poufności,
  7. postanowieniu o zakazie zatrudniania pracowników firmy body leasingowej,
  8. postanowieniu o ochronie danych osobowych.

Przedmiot umowy na świadczenie usług programistycznych

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie wykonawcy do świadczenia konkretnie wymienionych usług np. z zakresu programowania, czy nawet z zakresu programowania w danym języku, w określonym czasie. Z drugiej strony zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za te usługi. 

Do tematu przedmiotu umowy o świadczenie usług w sektorze IT można podejść także szerzej i określić szerszy zakres usług wraz ze wskazaniem wymiaru czasowego ich świadczenia. Takie rozwiązanie może być przydatne w sytuacji gdy wykonawca ma zrealizować większy projekt na rzecz zamawiającego, który wymaga zaangażowania osób z różnymi specjalizacjami.

Zasady współpracy w umowie na świadczenie usług programistycznych

W tym punkcie umowy na świadczenie usług strony mogą ustalić zasady współdziałania podczas realizacji projektu IT. Do takich zasad może należeć obowiązek udzielania informacji przez zamawiającego, dostępność personelu zamawiającego czy też udostępnienie infrastruktury zamawiającego na rzecz wykonawcy. Należy także określić zasady komunikacji stron oraz zasady wymiany personelu wykonawcy świadczącego usługi w imieniu wykonawcy.

Wynagrodzenie w umowie na świadczenie usług programistycznych

W tym elemencie strony umowy na świadczenie usług programistycznych powinny jasno określić na jakich zasadach będą dokonywały rozliczeń. Chodzi oczywiście m.in. o ustalenie wysokości stawki godzinowej lub dziennej za pracę danego specjalisty ze strony wykonawcy. Zamawiający zazwyczaj płaci więc na rzecz wykonawcy wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów zamówionych godzin prac danego specjalisty, oraz jego stawki godzinowej.

Odpowiedzialność i kary umowne w umowie na świadczenie usług programistycznych

Ta część umowy na świadczenie usług programistycznych jest bardzo ważna szczególnie dla wykonawców (tj. firm świadczących usługi programistyczne) z uwagi na to, że w standardowej umowie na świadczenie usług wykonawca nie odpowiada za efekt prac. Sprawuje co prawda nadzór merytoryczny nad swoimi pracownikami ale odpowiada za to aby usługi były świadczone w sposób odpowiadający starannemu działaniu.

Dlatego dobrze jest wprost wskazać, że wykonawca nie udziela gwarancji na prace powstałe w wyniku realizacji umowy, nie odpowiada za te prace oraz nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez wyniki tych prac.

Własność intelektualna w umowie na świadczenie usług programistycznych

Standardową klauzulą w ramowych umowach ramowych o świadczenie usług programistycznych jest postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych przez programistów. Firma wytwarzająca oprogramowanie powinna więc zadbać aby takie prawa otrzymywać od swoich programistów aby następnie móc je skutecznie przenieść na zamawiającego. Więcej o własności intelektualnej możesz przeczytać w tym artykule

Poufność i zakaz zatrudniania i dane osobowe w umowie na świadczenie usług programistycznych

Jeśli strony nie podpisały odrębnej umowy o zachowaniu poufności należy zadbać o tę kwestię w treści umowy na świadczenie usług programistycznych, tj. wskazać co strony rozumieją poprzez informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wskazać zasady zachowania poufności i ew. wyłączenia o tego zobowiązania.  Z uwagi na to, że kluczowym zasobem każdej firmy zajmującej się realizacją projektów IT i wytwarzaniem oprogramowania są jej specjaliści, zamawiający zazwyczaj zobowiązuje się do niezatrudniania na jakiejkolwiek podstawie personelu wykonawcy przez ustalony okres.

Umowa na świadczenie usług programistycznych powinna także precyzować zasady ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Wersja językowa

PL, EN, PL+EN