Koszyk

Wypowiedzenie umowy – zastrzeżenie formy szczególnej

Normalną sprawą jest to, że umowa współpracy, tak pomiędzy programistą i jego pracodawcą jak i software house’m a jego klientem może być wypowiedziana. Oczywiście sytuacja ta dotyczy umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia). Do umów wdrożeniowych stosuje się inne zasady, które opisałem w artykule Odstąpienie od umowy wdrożeniowej.

Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Dla jego skuteczności zazwyczaj nie jest wymagane zachowanie formy szczególnej. Jeżeli jednak umowa zlecenia miała taką formę (np. formę pisemną) to wypowiedzenie wymaga zachowania takiej samej formy. Jednak co ważne, niezachowanie formy nie powoduje, że takie wypowiedzenie jest nieważne.

Często w umowach z programistami lub umowach pomiędzy firmami wytwarzającymi oprogramowanie a ich klientami spotkać można postanowienie, zgodnie z którym zastrzega się dla wypowiedzenia formę pisemną pod rygorem nieważności. Czy takie postanowienie jest ważne i czy wypowiedzenie złożone w innej formie jest skuteczne, w sytuacji gdy umowa zastrzega rygor nieważności dla formy pisemnej?

W tym kontekście trzeba wziąć pod uwagę trzy przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

Pierwszy przepis dotyczy umowy zlecenia (i umowy o świadczenie usług). Zgodnie z art. 746 strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Przepis ten nie wskazuje na formę wypowiedzenia, co oznacza, że gdy umowa nie stanowi inaczej, można dokonać wypowiedzenia w dowolnej formie, także poprzez telekonferencję w formie ustnej. 

Umowa może przewidywać jednak rygor nieważności dla wypowiedzenia złożonego inaczej niż w formie pisemnej. Takie rozwiązanie jest możliwe. Są dwa powody.

Po pierwsze zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego do zawierania umów ma tzw. zasada swobody umów, co oznacza, że strony mogą umówić się dowolnie, o ile nie jest to sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Po drugie, zgodnie z art. 76 kodeksu cywilnego, strony mogą zastrzec szczególną formę dla danej czynności (np. wypowiedzenia umowy) oraz nadać jej konkretny rygor (np. rygor nieważności tak jak w Waszej umowie).

Dołącz do mojej grupy na Facebooku: Porady prawne dla startupów

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi ma być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, nie określając skutków niezachowania tej formy, w razie wątpliwości poczytuje się, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych.”

W sytuacji więc gdy umowa zastrzega wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności to przekazanie go np. w formie ustnej lub e-mailem będzie nieważne. 

Sprawą tą zajął się także Sąd Najwyższy, bo kwestia ta często budziła wątpliwości. Jednak wyrok Sądu Najwyższego potwierdza powyższe. 

“Dopuszczalne jest zawarcie umowy o formie przewidującej, iż określona czynność prawna  może być dokonana między nimi w formie szczególnej i zastrzegającej rygor jej niezachowania. Rygor materialno-prawny takiego postanowienia zakreśla art. 76 Kodeksu cywilnego, stanowiący, że czynność dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Według przeważającego poglądu, sankcja ta w istocie oznacza nieważność czynności prawnej dokonanej w formie nieodpowiadającej formie szczególnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.” (wyrok SN z dnia 14.06.2019, III CSK 136/17)

Potrzebujesz wsparcia prawnego przy rozwiązaniu umowy o świadczenie usług?
Napisz do mnie!

[fc id='3'][/fc]

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu