Koszyk

Prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od jej profilu, należy liczyć się z wydatkami stanowiącymi koszt uzyskania przychodu. Im będą one wyższe, tym niższy podatek zapłaci przedsiębiorca. Obowiązujący w Polsce system podatkowy przewiduje także różnego rodzaju preferencje. Jednym z rozwiązań pozwalających na obniżenie zobowiązania publicznoprawnego jest ulga B+R. Na jakich warunkach może skorzystać z niej software house?

Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo rozwojowej?

Preferencję podatkową określaną jako ulga B+R wprowadziła ustawa o innowacyjności. Jak wskazuje ustawodawca, ma ona na celu pobudzenie rozwoju gospodarki poprzez premiowanie nowości technologicznych.

Ulga podatkowa B+R odnosi się do działalności badawczo rozwojowej. To pojęcie zostało zdefiniowane w ustawach o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT), jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Warto zwrócić uwagę, że działalność w zakresie badawczym musi być prowadzona w sposób systematyczny, a zatem oparty na określonym biznesplanie i założeniach, nie może mieć charakteru dorywczego. Poza tym należy wskazać na art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym prace rozwojowe nie mogą mieć charakteru rutynowego nawet jeżeli wiążą się z ulepszeniami.

Założeniem ulgi B+R jest stworzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków kwalifikowanych, związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Rozwiązanie jest dostępne zarówno dla firm jednoosobowych zarejestrowanych w CEIDG, jak i spółek prawa handlowego wpisanych do KRS. Nie ma przy tym znaczenia wolumen zatrudnienia oraz wysokości obrotów podmiotu, dlatego z ulgi mogą skorzystać zarówno małe firmy, jak i podmioty prowadzące działalność na skalę transgraniczną.

Na czym polega ulga B+R?

Podstawą prawną dla ulgi B+R w stosunku do podatników płacących CIT jest art. 18d ustawy o CIT oraz 26e ustawy o PIT w przypadku podatników płacących PIT. Zgodnie z tymi przepisami, podatnik uzyskujący przychody odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które stanowią koszty kwalifikowane.

Wysokość kosztów kwalifikowanych co do zasady nie może przekroczyć 100%. Jedynie podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mają prawo odliczyć 200% kwoty kosztów kwalifikowanych. Katalog wydatków, jakie mogą zostać objęte preferencją podatkową obejmuje wydatki wskazane wprost w ustawie i ma charakter zamknięty co oznacza, że nie można dokonywać jego rozszerzającej wykładni. Oczywiście kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości dochodu podatnika. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się:

 • przychody pracowników oraz składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od tych należności w części, w jakiej pozostają w związku z działalnością badawczo-rozwojową pracownika realizowaną w danym miesiącu niezależnie od tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, dzieło);
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z ulgą badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych (np. komputery i smartfony do testów);
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne świadczone lub wykonywane przez wybrane podmioty wymienione w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a także wydatki na nabycie wyników prowadzonych przez te podmioty badań na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej lub nabycie usługi w tym zakresie;
 • koszty uzyskania i utrzymania aktywów IP (patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego);
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia ich ulgą B+R w działalności IT?

Jako przykładowe zastosowanie omawianej ulgi przez software house’y można wymienić np. pracę nad nowym oprogramowaniem lub ulepszenie już istniejącego kodu, twórcze rozwiązania tworzone według wytycznych klienta, a także poprawę kompatybilności oprogramowania z nowymi systemami lub peryferiami.

W praktyce z preferencji podatkowej skorzysta niemal każdy software house, który wykonuje spersonalizowane zamówienia, a nie jedynie powtarzalne projekty. W razie wątpliwości można jednak rozważyć złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jak rozliczyć ulgę B+R?

Ulga B+R jest dostępna dla podatników rozliczających się według zasad ogólnych (skala podatkowa) lub podatku liniowego. Nie skorzystają z niej podmioty rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wydatki kwalifikowane podlegające odliczeniu powinny być wyodrębnione niezależnie od tego, czy podatnik prowadzi księgowość uproszczoną w formie KPiR czy księgowość pełną według ustawy o rachunkowości. W celu skorzystania z ulgi należy do zeznania podatkowego dołączyć załącznik PIT/BR.

Warto pamiętać, że ulga B+R działa również wstecz, więc mogą z niej skorzystać podmioty, które do tej pory nie wykorzystały możliwości. Niezbędne będzie jednak złożenie korekty rozliczenia. Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcieliby skorzystać z ulgi, mogą zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, która dopełni niezbędnych formalności.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu