Koszyk

Większość software house’ów z którymi mam do czynienia prędzej czy później stoi przed wyzwaniem związanym z zatrudnieniem programisty będącego obcokrajowcem. Z tego artykułu dowiesz się jak podejść do zatrudniania pracowników z formalnego punktu widzenia.

Jak legalnie zatrudnić programistę – cudzoziemca?

Obecnie w Polsce najczęstszymi pracownikami z zagranicy w branży IT są osoby pochodzące z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jednakże nie są to jedyne kierunki poszukiwań nowych pracowników.

Rekrutacje IT, rekrutacja programistów – jaką formę współpracy preferują programiści?

W branży IT stosowane są w zasadzie wszystkie formy zatrudnienia programistów, tj:

 1. umowa o pracę – stosunkowo najrzadziej,
 2. umowa o współpracy (tzw. umowa b2b) – najczęściej spotykane rozwiązanie,
 3. umowa zlecenia i umowa o dzieło – stosowane w przypadku gdy programista nie prowadzi działalności gospodarczej.

Umowa o współpracy B2B z programistą

W pierwszej kolejności przyjrzymy się umowie o współpracy. Z tą formą zatrudnienia jest najmniej problemów. W przypadku gdy chcesz podjąć współpracę z obcokrajowcem na podstawie umowy B2B, i obcokrajowiec ten prowadzi działalność gospodarczą w swoim kraju, nie potrzebujesz spełniać już żadnych dodatkowych formalności. Pracownik zaś nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę na terytorium Polski.

ABC zatrudnienia programisty w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia i umowę o dzieło 

W przypadku gdy chcesz zatrudnić programistę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło wcześniej jako przyszły pracodawca powinieneś postarać się o uzyskanie dla takiej osoby zezwolenia na pracę.

Jaki typ pozwolenia na pracę należy uzyskać?

Polskie prawo przewiduje kilka typów zezwoleń na pracę:

 1. Zezwolenie na pracę typu A – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.
 2. Zezwolenie na pracę typu B jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez  okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 3. Zezwolenie na pracę typu Cjeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pracodawcą zagranicznym.
 4. Zezwolenie na pracę typu DJeżeli cudzoziemca będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
 5. Zezwolenie na pracę typu E Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Jakie pozwolenie na pracę w Polsce dla programisty?

W praktyce jako osobę chcącą zatrudnić programistę będącego obcokrajowcem interesować powinny Cię zezwolenia na pracę typu A i B. Pamiętaj, że to ty jako pracodawca zobowiązany jesteś do złożenia wniosku.

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zezwolenia na pracę typu A i B wydawane są na czas określony. W przypadku zezwolenia typu A nie może być on dłuższy niż 3 lata, zaś w przypadku typu B 5 lat. Wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim.

Kiedy programista – obcokrajowiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce?

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zawsze będzie konieczne. Prawo przewiduje kilka wyjątków od tego obowiązku. Z konieczności uzyskania zezwolenia zwolniona jest osoba, która:

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 6. posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 7. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,
 8. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Programiści z jakich krajów muszą uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Dotyczy to osób spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Kto ma obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?

Wnioskodawcą o wydanie zezwolenia na pracę jest pracodawca.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?

Komplet dokumentów składany jest w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Łukasz Kulicki

Autor: Łukasz Kulicki

Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu