Koszyk

Własność intelektualna – w szczególności prawo autorskie – jest w umowach IT kwestią ważną i często negocjowaną przed samym ich podpisaniem. Jednym z podstawowych elementów z zakresu prawa autorskiego są pola eksploatacji utworu. Jest to dosyć enigmatyczny termin, który objaśnię Ci w tym artykule.

Zamów wzór umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych!

Czym są pola eksploatacji utworu?

Przekładając prawniczy termin “pól eksploatacji”, którym posługuje się ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na język potoczny, można powiedzieć, że są to sposoby wykorzystywania utworu. To wykorzystywanie to właśnie w rozumieniu ustawy eksploatowanie.

Co dają pola eksploatacji? Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w łatwy sposób można podzielić sposób wykorzystywania danego utworu. Przykładowo program komputerowy można wykorzystywać na kilka sposobów – chociażby poprzez udzielanie licencji lub kopiowanie i rozpowszechnianie w inny sposób.

Można wyobrazić sobie sytuację, w której jeden podmiot działa w obszarze jednego pola eksploatacji a drugi w ramach drugiego. Innym przykładem jest utwór muzyczny, który może być np. puszczany w radiu lub sprzedawany w formie cyfrowej jako plik.

Jakie pola eksploatacji utworu przysługują autorowi?

Jeśli autor utworu nie zawarł żadnej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe w części lub w całości to przysługują mu zgodnie z prawem autorskim wszystkie możliwe pola eksploatacji.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. (art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Przykładowe pola eksploatacji

W pierwszej kolejności zapamiętaj, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wskazuje pełnego katalogu pól eksploatacji. W ustawie znajdziesz jedynie przykładową wyliczankę, która jest oczywiście przydatka ale może w Twoim przypadku nie wyczerpywać tematu.

Przykładowe odrębne pola eksploatacji to:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Nowe pola eksploatacji

Powstaje pytanie, jak wyodrębnić potencjalne inne pola eksploatacji niż te wymienione w ustawie. Jak możesz zauważyć ww. przykłady dotyczą sposobu zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu. Jeśli powstanie inna metoda to oczywiście będzie ona nowym polem eksploatacji.

Dodatkowo niezależne pola eksploatacji można próbować ustalać poprzez kryterium techniczne, ekonomiczne i sposoby wykorzystywania. Pod uwagę można wziąć np.:

 1. kryterium innego kręgu odbiorców dzieła, np. umieszczenie w podręczniku szkolnym a wydanie kalendarza dla klientów,
 2. odmienny zasięg terytorialny lub językowy, np. nadanie w lokalnej stacji radiowej a nadanie w stacji ogólnopolskiej, wydanie utworu w innej wersji językowej,
 3. rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie rozpowszechniający, np. przedruk artykułu prasowego w innym czasopiśmie,
 4. całkowicie odrębne ekonomiczne znaczenie oznaczonego użytku, np. produkcja i sprzedaż maskotek będących bohaterami filmu rysunkowego albo ich nadruk na koszulkach.

Dlaczego to ważne?

Pola eksploatacji są niezbędnym elementem umów przenoszących autorskie prawa majątkowe. To samo dotyczy udzielenia licencji. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, (…), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Zgodnie z przeważającym poglądem niewystarczające jest wskazanie w umowie, że przeniesienie następuje “na wszystkich polach eksploatacji”. Nie spełnia to wymogu “wyraźnego” wymienienia. Jednak można spotkać się w orzeczeniach sądów powszechnych z poglądami odmiennymi – zgodnie z nimi można wskazać, że przenosi się autorskie prawa majątkowe do wszystkich pól eksploatacji bez ich wymieniania. Przykładowo:

(…) w umowie tej specyfikacja pól eksploatacji została wystarczająco wyraźnie określona poprzez wskazanie, że przeniesienie praw autorskich i autorskich praw majątkowych na powodów jest udzielone bez ograniczeń czasowych i ilościowych na wszystkich polach eksploatacji. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. I ACa 859/15)

Pamiętaj jednak, że jest to pogląd mniejszościowy.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu