Koszyk

..ale także każdy programista freelancer, product owner oraz każda firma, która zamierza zlecić wykonanie i wdrożenie programu komputerowego, systemu lub aplikacji.

Prędzej czy później każdy software house, programista freelancer lub ich klient staje przed koniecznością przygotowania zestawu umów, które potem będzie wykorzystywał w swojej działalności. W tym artykule przybliżę Ci umowy, których wdrożenie w swojej organizacji należy wziąć pod uwagę, bez względu na to czy jesteś zamawiającym czy wykonawcą.

Rodzaj stosowanej umowy powinien zależeć od modelu realizacji projektu IT. Modele te można podzielić na dwa typy:

 1. wdrożeniowy – czyli taki, w którym strony określają oczekiwany rezultat prac. Jest to model, w stosunku do którego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło;
 2. usługowy – czyli taki, w którym strony nie umawiają się na określony rezultat prac a jedynie na realizację konkretnych usług (czynności) w określonym czasie. Jest to model, w stosunku do którego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

Powyższy podział nie wyczerpuje oczywiście wszystkich “odcieni szarości” modeli kontraktowych w IT. W projektach, których przedmiotem jest wykonanie oprogramowania, często spotkać się można z umowami mieszanymi.

Jakie więc umowy należy mieć w swoim zestawie? Moja propozycja wynika z własnych doświadczeń ostatnich lat doradzania zarówno software house’om, programistom freelancerom i firmom współpracującym z twórcami oprogramowania.

 1. Umowa wdrożeniowa,
 2. Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych,
 3. Umowa na świadczenie usług programistycznych,
 4. Umowa na świadczenie usług serwisowych (SLA),
 5. Umowa body leasingu,
 6. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 7. Umowa licencji,
 8. Umowa o zachowaniu poufności,
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa wdrożeniowa

Umowa wdrożeniowa jest podstawową i jednocześnie najczęściej wykorzystywaną umową w projektach IT. O szczegółach tej umowy możesz przeczytać w moim artykule “Co powinna zawierać umowa wdrożeniowa?”. Jest to umowa, w której strony umawiają się na wykonanie określonego oprogramowania – czyli na konkretny rezultat. Poza wykonaniem oznaczonego dzieła, przedmiotem takiej umowy bardzo często są także usługi serwisowe, przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji, szkolenie lub dostarczenie urządzeń. Więcej o przedmiocie umowy możesz przeczytać we wpisie dotyczącym przedmiotu umowy wdrożeniowej.

Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych

W przypadku gdy strony zamierzają współpracować ze sobą na stałe przez dłuższy czas warto rozważyć podpisanie umowy ramowej na świadczenie usług programistycznych. Sama umowa składa się wtedy zazwyczaj z umowy głównej – która reguluje zasady współpracy na poziomie ogólnym – oraz zamówienia – które regulują zakres współpracy dotyczący krótszego odcinka czasowego lub mniejszej części (etapu) określonego systemu.

Zamówienia mogą mieć mieć formę usługową – tj. realizacji przez wykonawcę określonych czynności lub wdrożeniową – tj. realizacji konkretnego systemu. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby jedno zamówienie miało formę usługową a inne w ramach tej samej umowy ramowej formę wdrożeniową.

Umowa na świadczenie usług programistycznych

Współpraca stron może opierać się także jedynie na świadczeniu usług. W takim wypadku strony umowy nie przewidują aby kiedykolwiek była potrzeba zamówienia systemu stworzonego według konkretnej specyfikacji. Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy o świadczenie usług. Nie ma w niej zamówień. Zamawiający na bieżąco przekazuje wykonawcy jakiego działania od niego oczekuje.

Umowa na świadczenie usług serwisowych

Po zakończeniu projektu, tj. po wykonaniu całego systemu, zamawiający często oczekuje od wykonawcy świadczenia usług serwisowych (service level agreement, SLA). Taka umowa zobowiązuje wykonawcę do usuwania błędów w systemie w oznaczonym czasie. SLA może zawierać usługi dodatkowe takie jak rozwój oprogramowania lub usługi konsultingowe i szkoleniowe. Samo SLA swoim zakresem często pokrywa się z gwarancją. Jednakże w ramach umowy serwisowej wykonawca najczęściej zapewnia preferencyjne czasy reakcji na zgłoszoną usterkę i usunięcia błędu.

Umowa body leasingu

Popularnym modelem działania wielu software house’ów jest wypożyczanie klientom swoich programistów, czyli tzw. body leasing. Przedmiotem takiej umowy jest oddelegowanie przez wykonawcę do wykonywania prac na rzecz zamawiającego programistów o określonych kompetencjach i na określony czas. Co ważne, w tym modelu programiści wykonują prace pod nadzorem zamawiającego, co sprowadza wykonawcę do roli pośrednika i zazwyczaj wyłącza jego odpowiedzialność za rezultat prac.

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych i umowa licencji

Kwestie związane z własnością intelektualna są najczęściej regulowane w umowach dotyczących współpracy stron (np. w umowie wdrożeniowej lub umowie na świadczenie usług). Jednak zdarza się, że strony współpracują ze sobą bez pisemnej umowy np. w oparciu o bieżące ustalenia w formie e-mailowej. Zamawiającemu zależy jednak aby nabyć autorskie prawa majątkowe lub licencję na korzystanie z rezultatu prac. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie licencji wyłącznej musi być dokonane w formie pisemnej. Dlatego też częstą praktyką jest podpisywanie oddzielnych porozumień w tym zakresie. Więcej w tym temacie możesz przeczytać w moim artykule “Przeniesienie autorskich praw majątkowych w projektach IT”.

Umowa o zachowaniu poufności

Przed podpisaniem właściwej umowy (np. umowy wdrożeniowej) strony często decydują się na podpisanie przedprojektowej umowy o zachowaniu poufności. Taka umowa powinna odpowiadać na następujące zagadnienia:

 1. Kto?
 2. Co?
 3. Jak?
 4. W jakim okresie?
 5. Pod jakimi sankcjami?

ma zachować poufność oznaczonych informacji dotyczących drugiej strony. Taka umowa z jednej strony najczęściej ma zadanie chronić zamawiającego, który zdradza wykonawcy swoją tajemnicę przedsiębiorstwa. Z drugiej strony może być wykorzystana przez wykonawcę do wprowadzenia zakazu zatrudniania jego pracowników przez zamawiającego, co ochroni go przed częstą “kradzieżą” kluczowych programistów.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przy realizacji projektów IT zamawiający często powierza wykonawcy dane osobowe, których jest administratorem. Zamawiający powierza te dane aby wykonawca wykonał w jego imieniu konkretny cel. Tym celem jest stworzenie oprogramowania. Umowa powierzenia reguluje co wykonawca jako podmiot przetwarzający (tzw. procesor) względem zamawiającego może robić z danymi osobowymi przekazanymi mu w celu realizacji umowy IT. W praktyce tego typu umowy są już standardowym załącznikiem do innych umów IT.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kulicki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Mozarta 3/2, 05-092 Łomianki, NIP 5252397867, REGON 146967170 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@kulickikancelaria.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu